Byggebransjen preges av psykiske lidelser

Hva er den største risikoen for byggearbeid? Svaret er vanligvis risikoen for å falle eller bli sittende fast, elektrisk støt og påkjørsel. Likevel lider flere bygningsarbeidere av psykiske lidelser enn i alle andre bransjer til sammen. For å bøte på dette må bedriftene ta et stort grep om de ansattes psykiske helse.

Byggebransjen er over hele verden kjent som en av de største kildene til arbeid. Til tross for næringens evne til å gi, medfører den også høy stress som følge av de fysiske farene i arbeidsmiljøet. Allerede i 2006 viste en omfattende australsk studie  at 70 % av alle bygningsarbeidere led av stress, angst eller depresjon knyttet til arbeidsmiljøet. I 2018 presenterte det amerikanske Department of Labor statistikk fra byggebransjen, som viste 1028 dødsfall på arbeidsplassen, inkludert 51 selvmord. Dette forsterkes av funnene i en australsk studie fra 2020, som viser at forekomsten av selvmord blant bygningsarbeidere er dobbelt så stor som på generell landsbasis.

Hovedårsaken til at psykisk sykdom har spredt seg i byggebransjen, er at ansatte ikke søker hjelp.Det kan være fordi det dreier seg om en yrkesgruppe bestående av 90 % menn. Det har skapt en kultur for stillhet på arbeidsplassen, hvor folk setter bånd på sine følelser og dermed risikerer å lide av angst, depresjon og selvmordstanker.

Bygningsarbeidere har derfor et presserende behov for psykologisk støtte for å takle det krevende arbeidet.

Fem måter å redusere psykiske lidelser på arbeidsplassen

 1. Uformelle møter
  I tillegg til de formelle møtene som holdes, bør det også være jevnlige samtaler med de ansatte om hvordan de har det.
 2. Tilby seriøs hjelp
  Tilby samtalestøtte som en del av de ansattes helsepakke. Det er også viktig å gi deansatte en fridag for psykologisk hjelp.
 3. Opplæring
  Kunnskap om signaler og symptomer på psykiske lidelser er et viktig første skritt for å fjerne stigmaet rundt dette emnet på arbeidsplassen.
 4. Vær på utkikk etter faresignaler
  Etter opplæring bør du som leder og medarbeider holde utkikk med kolleger som viser tegn på psykisk sykdom, og reagere umiddelbart.
 5. Hvile
  Ta hensyn til verdien av hvile mellom skiftene, og prøv å skape faste arbeidstider.

Økt interesse for jobbrelatert stress i bygge- og anleggsbransjen vil gi ringvirkninger, både blant forskere og institusjoner. For at dette emnet fortsatt skal bli tatt på alvor, må bedriftsledere ta stilling til de faktorene som ifølge forskere har størst effekt på psykisk helse. Det dreier seg om overbelastning på arbeidsplassen, balanse mellom fritid og arbeid, mangel på arbeidsmiljø og uklar rollefordeling. Til slutt bør dette implementeres i proaktive strategier og rutiner for å redusere psykisk sykdom blant ansatte. Disse strategiene bør prioriteres på linje med bedriftens øvrige strategiarbeid for å få en reell innvirkning på folks liv.