Flere kvinner trengs innen IT og Tech – av andre grunner enn bare likestilling

I Worko rekrutterer vi i stor grad innen IT/Tech – en bransje som tradisjonelt har vært, og fortsatt er sterkt mannsdominert. Av de hundrevis av kandidater vi har presentert for våre kunder det siste året, er dessverre bare 28 % kvinner. Det synes vi naturligvis er altfor lite. Det er stor mangel på kvinner i bransjen, men det betyr også at vi har et enormt utviklingspotensial.

Kvinnene kan være løsningen på kompetansemangelen – og økonomien

En artikkel som McKinsey publiserte i januar i år, tok for seg mangelen på kvinner innen teknologiområdet i Europa, der bare 22 % av alle stillinger innehas av kvinner. Forfatterne mener at dette ikke bare handler om likestilling i yrkeslivet, men at det også er av økonomisk nødvendighet: Mangel på teknisk kompetanse kan nemlig hemme Europas økonomiske vekst.

Hvis andelen kvinner i teknologibransjen i Europa skulle dobles til omtrent 45 % innen 2027 – altså øke med 3,9 millioner kvinner – kunne dette dekke Europas teknologimangel og gi en økning i BNP på mellom 260 og 600 milliarder euro.

Hvorfor er det ikke flere kvinner med riktig kompetanse i bransjen?

McKinseys artikkel viser at jenter og gutter har samme karakternivå i grunnskolen, men at det kommer to store fall på kvinnenes vei fra skolen til arbeidslivet når det gjelder realfag. Det første kommer når de går fra grunnskolen til videreutdanning, og det andre når de går fra eksamen til ansettelse.

Selv om jenter i noen land til og med gjør det bedre enn gutter på skolen, får guttene mer støtte fra lærere, foreldre og klassekamerater. Det fører til at de oftere velger realfag enn det jenter gjør. Jenter får dessuten oftere høre at de ikke gjør det godt nok i disse fagene, noe som også bidrar negativt på ønsket om å videreutdanne seg på disse områdene.

Tekniske yrkesroller blir skadelidende

Av de kvinnene som likevel fullfører en utdanning, blir bare 23 % ansatt i tekniske stillinger, sammenlignet med 44 % av mennene. Det er vanlig at kvinner jobber nært teknologien innen teknologiselskaper, skjønt ikke direkte knyttet til teknologi. 22 % av alle kvinner som blir ansatt etter fullført utdanning får en teknisk rolle, mens den totale andelen kvinner i europeiske teknologiselskaper utgjør 37 %.

Med andre ord er tre firedeler av alle tekniske roller i Europa besatt av menn. Det er tydelig at det trengs en endring med tanke på likestilling, men også kompetansemangelen kan med stor sannsynlighet løses hvis flere kvinner oppfordres til å jobbe i tekniske roller, ifølge McKinseys artikkel. Å skape plass for kvinner i IT-bransjen er derfor av stor betydning.

Veien fremover

McKinsey foreslår fire endringer for å øke andelen kvinner i teknologibransjen: å redusere kjønnsbegrensning på arbeidsplassen, større innsats for å få kvinner til å bli værende i tekniske stillinger, omskolere kvinner til teknisk arbeid og tilrettelegge for jenter i realfag tidlig i utdanningsprosessen.

Noen av disse punktene må skje på en større samfunnsmessig skala, men det finnes også ting vi kan begynne å jobbe aktivt med allerede i dag. Her er McKinseys tips til hva du som arbeidsgiver kan gjøre for å styrke kvinnene i din bedrift:

Gi kvinnene den støtten de trenger

Av kvinnene som faktisk jobber i IT-bransjen i dag, oppgir hele 70 % at de fortsatt føler at de må jobbe hardere og bevise at de kan oppnå samme status som en mann på samme arbeidsplass. McKinseys analyse viser at hvis arbeidsgivere og menn i innflytelsesrike stillinger skaper et støttende miljø for kvinner, kan teknologiselskapene rundt om i Europa få inn opptil 1 million flere kvinner – bare på grunnlag av hvordan de blir behandlet. Her er noen av tipsene:

 • Reduser isolasjon blant kvinner:
  La kvinner jobbe med andre kvinner. Sørg for å ha flere kvinner per avdeling.
 • Forbedre HR-systemet:
  Oppgrader og utvid HR-funksjonen din for å inkludere flere kvinner. Utvid støttefunksjoner og gjør denne tjenesten tilgjengelig for alle i selskapet når de trenger den.
 • La menn være mentorer:
  Menn kan ha helt andre muligheter for å åpne dører som tidligere har vært og fortsatt er stengt for kvinner. Ved å ta en aktiv rolle i å inkludere og introdusere kvinner i sine nettverk, kan det føre til at kvinnenes ideer blir hørt og implementert opptil 200 % oftere.
 • Innfør mulighet for fjernarbeid:
  Omtrent 7 % av kvinner, sammenlignet med kun 0,5 % blant menn, har ansvaret for å ta vare på andre personer utenfor arbeidsplassen. Dette gjør at kabalen ikke alltid går opp med en jobb der de må møte opp på et kontor hver dag. Å åpne for fleksible tider kan derfor gjøre at flere ønsker å bli værende i jobben sin.

Skap bedre karrieremuligheter

Mer enn halvparten av kvinnene forlater jobben midt i karrieren. Dette er mer enn dobbelt så mange som hos menn. Dette gjør at langt flere menn oppnår lederroller, fordi de oftere blir værende i samme selskap og blir mer erfarne i sine stillinger.

McKinseys artikkel oppgir to hovedårsaker til at kvinner forlater selskapet:

 • Manglende støtte fra ledelsen
 • Ikke tilstrekkelig mange eller gode karrieremuligheter, og dermed oppfatningen av at det er nødvendig å bytte arbeidsgiver for å kunne utvikle seg

Disse faktorene er ikke helt lette å endre på, men en begynnelse er at selskapene implementerer et effektivt arbeid med spørsmål om mangfold, rettferdighet og inkludering. Arbeidsgiverne må også tilby fleksible karriereveier for å beholde flere kvinner i teknologibransjen.

Les mer i den opprinnelige artikkelen fra McKinsey her.

Få hjelp fra oss i Worko

Vi i Worko har de siste 12 årene jobbet kompetansebasert og datadrevet med rekruttering innen IT og teknologi. Vi synes det er viktig at hver enkelt kandidat havner på den arbeidsplassen som føles riktig for dem, at hvert selskap får den kompetansen de trenger, og at tidspunktet blir riktig for begge parter. Dette gjør vi ved å holde kontinuerlig kontakt med begge sider og kartlegge hvilke behov som må innfris.

Vil du også ha hjelp fra en ekspert? Ta kontakt med oss for å avtale en konsultasjon – helt gratis!