Generelle vilkår

OM OSS

Worko AS org. nr 922 622 809
www.worko.com
Rosenkrantz gate 9

Worko AS kalles i det følgende “Selskapet”.

1.    GENERELLE VILKÅR

1.1   Disse generelle vilkårene (de ”Generelle vilkårene”) gjelder for Selskapets levering av rekrutteringsoppdrag og gjelder sammen med vilkårene angitt i ordrebekreftelsen som er utstedt av Selskapet (”Ordrebekreftelsen”) samt eventuelle andre vedlegg som Ordrebekreftelsen henviser til, til det selskapet eller de selskapene som er angitt i Ordrebekreftelsen (”Kunden”). Med rekrutteringsoppdrag menes oppdrag å velge ut én eller flere personer (”Kandidat(er)”) som presenteres for Kunden med formål om å innfri Kundens intervjubehov og rekrutteringsbehov og/eller sørge for at Kunden ansetter én eller flere personer (”Oppdraget”). Ordrebekreftelsen skal presisere Oppdragets art, omfang, pris, betalingsform og faktureringsmetode.

1.2   Ordrebekreftelsen, de Generelle vilkårene og eventuelle vedlegg blir felles omtalt som ”Avtalen”. I tilfelle avvik mellom Ordrebekreftelsen, eventuelle vedlegg til Ordrebekreftelsen og disse Generelle vilkårene skal Ordrebekreftelsen ha forrang fremfor alle øvrige dokumenter, og eventuelle vedlegg til Ordrebekreftelsen skal ha forrang fremfor disse Generelle vilkårene.

2.    Bestilling og orderbekreftelse

2.1   Kunden bestiller rekrutteringsoppdrag på de vilkår som fremgår av Worko AS’s utstedte ordrebekreftelse, Worko AS’s generelle leverings- og betalingsvilkår, og andre vedlegg som ordrebekreftelsen henviser til. Ved motstridigheter mellom ordrebekreftelsen og disse generelle leverings- og betalingsvilkårene, skal det som angitt i ordrebekreftelsen ha forrang.

2.2   Ordrebekreftelsen skal spesifisere oppdragets art, omfang, pris, godtgjørelsesform, faktureringsmetode og oppdragets varighet. Videre skal ordrebekreftelsen basert på kundens angitte kravspesifikasjon inneholde avtalt kravprofil for kandidaten (“kandidatprofil”).

3.    OPPDRAGET

3.1   Med rekrutteringsoppdrag menes oppdrag som innebærer at Kunden har til hensikt å ansette en eller flere personer (“Kandidat/er”) som Kunden gir Worko AS i oppdrag å velge ut og presentere for Kunden (“Oppdraget”). Oppdraget inkluderer ikke å gi ut informasjon om Kandidater som ikke er presentert av Worko AS for Kunden.

3.2   Worko AS skal utføre oppdraget med utgangspunkt i Workos egenutviklede systemer og plattformer; arbeid i Kundens system gir Worko rett til å fakturere 1250 kr / time for hver påbegynte time i en annen systemmiljø enn Worko ASs egne.

3.3   Worko AS skal benytte det personell Worko AS anser egnet for gjennomføring av Oppdraget.

3.4  Kunden skal gi Worko AS tilgang til den informasjonen og det grunnlaget som er nødvendig for gjennomføringen av Oppdraget.

3.5   Kunden skal aktivt medvirke til at Oppdraget kan gjennomføres på tiltenkt måte og til avtalt tid. Kunden skal blant annet umiddelbart granske og vurdere CV-er og rapporter som leveres av Worko AS. Kandidater som ikke er vurdert av kunden innen 14 dager, regnes som et levert intervju og trekkes fra intervjemålet i henhold til avtalen.

3.6  Kunden har ikke rett til å endre kravprofiler og ansettelseskrav under oppdraget uten ekstra kostnad.

3.7   Worko AS og Kunden er ansvarlige hver for seg for håndtering av data på en passende måte i samsvar med gjeldende lovgivning og forskrifter i henhold til GDPR.

3.8   Alle kandidater håndtert gjennom Workos plattform regnes som levert i pipeline, og intervjuer trekkes fra målet i avtalen.

3.9 Kandidater som har gjennomført tre intervjuer med Kunden regnes som levert mot målet i avtalen.

4.    Godtgjørelse og betaling

4.1   Kunden skal betale godtgjørelse til Worko AS for Oppdraget i form av avtalt månedlig godtgjørelse, eller til en fast pris, alt i samsvar med det som er angitt i Ordrebekreftelsen.

4.2   Merverdiavgift tilkommer.

4.3   All godtgjørelse skal, med mindre annet er angitt på fakturaen, betales senest tretti (30) dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente på forfalt ubetalt beløp og kompensasjon for skriftlig betalingspåminnelse i henhold til lov.

4.4   Dersom Kunden ikke betaler rettidig, har også Worko AS rett til å etter skriftlig varsel til Kunden midlertidig avbryte Oppdraget til betaling er mottatt. Er Kunden i forsinkelse i mer enn tretti (30) dager etter at Worko AS har bedt Kunden om å betale, kan Worko AS ved skriftlig varsel si opp oppdragsavtalen i sin helhet på forhånd. Sier Worko AS opp avtalen på forhånd, har Worko AS rett til erstatning.

4.5   Ved inngåelse av ny avtale som erstatter gjeldende avtale, har Worko rett til å fakturere leverte andeler av første intervjuer i henhold til tidligere avtale.

5.    Ansvar, reklamasjon osv.

5.1   Worko AS er ansvarlig overfor Kunden for skade forårsaket Kunden som følge av uaktsomhet fra Worko AS. Erstatningsansvaret omfatter under ingen omstendigheter ansvar for følgeskader eller indirekte skade, som tap av fortjeneste, tap eller redusert omsetning. Worko AS’s ansvar er per Oppdrag begrenset til godtgjørelsen for Oppdraget, maksimalt ti (10) ganger det gjeldende prisgrunnlaget på tidspunktet for avtalesigneringen i henhold til loven om allmenn trygd.

5.2  Worko AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for skade som skyldes feilaktige instruksjoner gitt av Kunden, manglende grunnlag eller Kundens manglende deltakelse i gjennomføringen av Oppdraget.

5.3  Kunden har ikke rett til å kreve erstatning eller annen følge hvis Kunden ikke skriftlig reklamerer senest syv (7) dager etter at feilen, mangelen, forsinkelsen eller annet kontraktsbrudd er oppdaget eller burde vært oppdaget. Kundens rett til å gjøre krav gjeldende opphør under alle omstendigheter tre (3) måneder etter at det enkelte Oppdraget er avsluttet eller avbrutt.

6.    Konfidensialitet

Worko AS og Kunden forplikter seg til å holde Oppdraget og dets innhold, som for eksempel priser, CV-er, Kandidatprofil og den andre partens rekrutteringsprosess, konfidensielt. Det er partenes ansvar å sørge for at kun ansatte eller underleverandører som trenger konfidensiell informasjon for å utføre Oppdraget, får tilgang til denne informasjonen, og at ansatte eller underleverandører som kommer i kontakt med slike opplysninger, er bundet av taushetsplikt i henhold til disse bestemmelsene.

7.    Personopplysninger

Worko AS skal sørge for at Kandidaten har gitt samtykke til Kundens behandling av personopplysninger, i samsvar med gjeldende lov som gjelder for behandling av personopplysninger innenfor rammen av Oppdraget. Kunden er ansvarlig for behandlingen av disse opplysningene.

8.    Rekrutteringsforbud

Kunden forplikter seg til å ikke tilby ansatte hos Worko AS ansettelse (eller oppdrag som konsulent) hos seg selv eller tilknyttede selskaper. Rekrutteringsforbudet gjelder i oppdragsperioden og i en periode på seks (6) måneder etter at Oppdraget er avsluttet. Ved brudd på denne bestemmelsen skal Kunden ved forespørsel betale et tvangsmulkt i hvert enkelt tilfelle med et beløp tilsvarende 10 ganger det gjeldende prisgrunnlaget i henhold til loven om allmenn trygd på det tidspunktet kontraktsbruddet fant sted.

9.    Tvist

Tvist angående tolkning eller anvendelse av Ordrebekreftelsen eller Worko AS’s generelle leverings- og betalingsvilkår, eller tilhørende rettsforhold, skal avgjøres av allmenn domstol med Stockholms tingsrett som første instans.