Generelle vilkår

OM OSS

Worko AS org. nr 922 622 809
www.worko.com
Rosenkrantz gate 9

Worko AS kalles i det følgende “Selskapet”.

1.    GENERELLE VILKÅR

1.1   Disse generelle vilkårene (de ”Generelle vilkårene”) gjelder for Selskapets levering av rekrutteringsoppdrag og gjelder sammen med vilkårene angitt i ordrebekreftelsen som er utstedt av Selskapet (”Ordrebekreftelsen”) samt eventuelle andre vedlegg som Ordrebekreftelsen henviser til, til det selskapet eller de selskapene som er angitt i Ordrebekreftelsen (”Kunden”). Med rekrutteringsoppdrag menes oppdrag å velge ut én eller flere personer (”Kandidat(er)”) som presenteres for Kunden med formål om å innfri Kundens intervjubehov og rekrutteringsbehov og/eller sørge for at Kunden ansetter én eller flere personer (”Oppdraget”). Ordrebekreftelsen skal presisere Oppdragets art, omfang, pris, betalingsform og faktureringsmetode.

1.2   Ordrebekreftelsen, de Generelle vilkårene og eventuelle vedlegg blir felles omtalt som ”Avtalen”. I tilfelle avvik mellom Ordrebekreftelsen, eventuelle vedlegg til Ordrebekreftelsen og disse Generelle vilkårene skal Ordrebekreftelsen ha forrang fremfor alle øvrige dokumenter, og eventuelle vedlegg til Ordrebekreftelsen skal ha forrang fremfor disse Generelle vilkårene.

2.    OPPDRAGET

2.1   Selskapet skal utføre Oppdraget med omhu og på en profesjonell måte.

2.2   Selskapet skal benytte det personalet som Selskapet anser som egnet til å gjennomføre Oppdraget. Selskapet har rett til å benytte seg av underleverandører for å utføre Oppdraget.

2.3   Selskapet skal på egen hånd og etter eget forgodtbefinnende avgjøre hvilke Kandidater og hvilke opplysninger som skal presenteres for Kunden under Oppdraget. Kunden har ikke krav på opplysninger vedrørende andre Kandidater eller andre opplysninger utover det som Selskapet har valgt å formidle til Kunden i henhold til punkt 2.1.

2.4  Selskapet og kunden velger i samråd ut kandidater for avtale om første intervju. Et gjennomført førsteintervju regnes av mot det totale prosjektmålet.

2.5   Innvendinger mot gjennomførte førsteintervjuer må gjøres innen maksimalt fem (5) arbeidsdager.

2.6  Kunden har muligheten til under Avtalens løpetid å øke omfanget av Oppdraget (”Oppdragsendring”) ved å sende Selskapet en skriftlig forespørsel om dette. En Oppdragsendring blir ikke gyldig mellom partene før Selskapet gir skriftlig godkjennelse på endringen og utsteder en ny Ordrebekreftelse. Selskapet forbeholder seg retten til å justere prisen for Oppdraget[1] dersom en Oppdragsendring avtales.

3.    KUNDENS FORPLIKTELSER

3.1   Kunden skal gi Selskapet tilgang til den informasjon og den dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre Oppdraget.

3.2   Kunden skal aktivt bidra til at Oppdraget kan gjennomføres som planlagt og innen avtalt tid. Dette innebærer blant annet at Kunden uten unødig forsinkelse skal gjennomgå og vurdere CV-er, rapporter og andre opplysninger som leveres av Selskapet under Oppdraget.

4.    BETALING OG BETALINGSMÅTE

4.1   For Oppdraget skal Kunden betale Selskapet i form av et avtalt månedsbeløp eller etter fastpris, i samsvar med det som angis i Ordrebekreftelsen. Hvis det ikke fremgår noe annet av Ordrebekreftelsen, skal all betaling i henhold til denne Avtalen faktureres og betales i norske kroner. Merverdiavgift kommer i tillegg.

4.2  Fakturering skal skje kvartalsvis på forskudd. Kunden skal, med mindre noe annet er angitt på fakturaen, gjennomføre betalingen innen tretti (30) dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrente på forfalt ubetalt beløp samt gebyr for skriftlig betalingspåminnelse i henhold til gjeldende rett

4.3  Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Selskapet dessuten rett til, etter å ha gitt Kunden skriftlig varsel, å avbryte Oppdraget helt til betalingen har funnet sted. Hvis Kunden skulle være mer enn tretti (30) dager forsinket etter at Selskapet har anmodet Kunden om å betale, kan Selskapet med skriftlig varsel si opp Avtalen i sin helhet. Dersom Selskapet sier opp Avtalen før den opprinnelige utløpstiden, har Selskapet rett til umiddebart å fakturere, og Kunden er forpliktet til å betale, det beløpet som skulle ha vært utbetalt i løpet av den gjenværende delen av Avtaleperioden.

5.    ANSVAR

5.1   Selskapet er ansvarlig overfor Kunden for skade som Kunden påføres som følge av grov uaktsomhet. Erstatningsansvaret skal under ingen omstendigheter omfatte ansvar for indirekte skade eller følgeskade, herunder (men ikke begrenset til) manglende fortjeneste, tap eller redusert omsetning. Selskapets ansvar er begrenset til [tjue (20)] prosent av den faktisk utbetalte betalingen for Oppdraget under den aktuelle Avtaleperioden, dog maksimalt 250 000 kroner.[2]

5.2   Selskapet skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for skade som skyldes at Kunden ikke har overholdt sine forpliktelser i henhold til Avtalen, at Kunden ikke har bidratt til at Oppdraget ble gjennomført, at Kunden har unnlatt å levere de opplysningene eller den dokumentasjonen som var nødvendig for å gjennomføre Oppdraget, eller om Kunden har levert feilaktige eller mangelfulle opplysninger og dokumentasjon.

6.    REKLAMASJON

Kunden er ikke berettiget til å kreve erstatning eller annen kompensasjon dersom Kunden ikke leverer klage senest to (2) måneder etter at feil, mangel, forsinkelse eller annen form for kontraktsbrudd oppdages eller med rimelighet burde vært oppdaget. Kundens rett til å kreve erstatning opphører i alle tilfelle to (2) måneder etter at Oppdraget er avsluttet eller avbrutt.

7.    AVTALETID OG OPPSIGELSE

7.1   Hvis ikke noe annet angis i Ordrebekreftelsen, har Selskapet rett til å justere prisen opp med 3 % for hver nye Avtaleperiode.

7.2   Partene har rett til helt eller delvis å si opp Avtalen med skriftlig varsel til den andre parten, med angivelse av rimelig oppsigelsestid, hvis:

(a)   den andre parten begår et vesentlig brudd på sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen og bruddet ikke korrigeres innen tretti (30) dager fra den sviktende parten har mottatt beskjed om kontraktsbruddet fra den andre parten; eller

(b)   den andre parten søker om eller begjæres konkurs, å bli gjenstand for likvidasjon, akkordforhandling eller selskapsrekonstruksjon, blir erklært konkurs, gjenstand for likvidasjon, akkordforhandling eller selskapsrekonstruksjon, opphører å betale eller av andre rimelige grunner kan antas å være insolvent.

8.    FORCE MAJEURE

8.1   Hvis en part hindres i å overholde sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen grunnet ekstraordinære omstendigheter utenfor partens kontroll, som parten ikke med rimelighet kunne forventes å regne med og hvis konsekvenser parten heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller håndtert, skal parten ikke være ansvarlig for sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen (”Force Majeure”). Slike omstendigheter kan være krig, opprør, opptøyer, brann, epidemi, streik, naturkatastrofe, statlig intervensjon og lignende hendelser.

8.2  Om overholdelse av Avtalen blir forhindret i mer enn tre (3) måneder på grunn av Force Majeure, har partene rett til å si opp Avtalen skriftlig med umiddelbar virkning.

9.    KONFIDENSIALITET

9.1   Begge parter forplikter seg til ikke, uten den andre partens santykke, å videregi opplysninger, informasjon og/eller materiale som de har fått av den andre parten i henhold til denne Avtalen, samt informasjon om Avtalen og Oppdraget, herunder (men ikke begrenset til) informasjon og materiale vedrørende priser, CV-er, kandidatprofiler og rekrutteringsprosedyrer.

9.2  Forpliktelsen i punkt 9.1 ovenfor gjelder ikke informasjon som:

(c)   var allment kjent på det tidspunket den ble videregitt;

(d)   er mottatt på lovlig vis fra en tredje part som ikke har vært underlagt taushetsplikt;

(e)   kan bevises å ha vært kjent for parten som følge av selvstendige og verifiserbare handlinger; eller

(f)   hvis videregivelsen er påkrevd i henhold til gjeldende lov, forutsatt at den andre parten på forhånd ble informert om videregivelsen.

9.3   Parten plikter å sørge for at opplysninger som er nødvendige for utførelsen av Oppdraget, kun blir gjort tilgjengelig for partens ansatte eller underleverandører som skulle trenge disse opplysningene, og for at ansatte eller underleverandører som får tilgang til slike opplysninger, er underlagt taushetsplikt som beskrevet under dette punkt 9.

9.4  Partens forpliktelser i henhold til dette avsnitt 9. gjelder under hele avtaleperioden samt i tre (3) år etterpå. For å unngå tvil gjøres det oppmerksom på at taushetsplikten i henhold til dette avsnittet ikke skal gjelde i den grad det er nødvendig å videregi opplysninger for å kunne utføre Oppdraget.

10.  BRUK AV DATA

Selskapet forbeholder seg retten til å bruke all informasjon og alle opplysninger som stammer fra eller oppstår i forbindelse med Oppdraget eller som Selskapet på egen hånd utarbeider under utføringen av Oppdraget til egne kommersielle formål.

11.   PERSONOPPLYSNINGER

11.1 Selskapet er ansvarlig for de personopplysninger som oppgis og innhentes eller som på andre måter behandles av Selskapet i forbindelse med Oppdraget. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlov. På Selskapets hjemmeside [www.worko.com][3] finnes nærmere informasjon om hvordan Selskapet behandler personopplysninger.

11.2 Kunden er ansvarlig for sin behandling av de personopplysningene som mottas fra Selskapet i løpet av Oppdraget. Kunden skal sikre at all behandling av personopplysniner skjer i samsvar med gjeldende personvernlov.

12.  REKRUTTERINGSFORBUD

Kunden forplikter seg til ikke å tilby ansatte i Selskapet ansettelse eller oppdrag som konsulent hos seg eller nærstående selskaper. Forbudet gjelder den perioden Oppdraget pågår og/eller Avtalen er gyldig mellom partene samt i seks (6) måneder etter at Oppdraget er avsluttet og/eller Avtalen opphører å gjelde. Ved brudd på denne bestemmelsen skal Kunden på forespørsel betale en bot på 500 000 kroner i hvert enkelt tilfelle.

13.  MEDDELELSER

Oppsigelse eller andre meddelelser vedrørende denne Avtalen skal sendes med bud eller rekommandert brev til den aktuelle partens kontaktperson til en adresse som er angitt av parten. En meddelelse skal anses å være mottatt av den andre parten:

a) Om overlevert med bud: ved avlevert; og

b) Om sendt med rekommandert brev: tre (3) hverdager etter det rekommanderte brevet postes

14.  OVERFØRING AV AVTALEN

Partene kan ikke, hverken i sin helhet eller delvis, overføre eller på andre måter disponere over sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til denne Avtalen uten på forhånd å ha innhentet skriftlig godkjennelse fra den andre parten.

15.   TVIST[4]

15.1 Tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen, skal avgjøres i de alminnelige domstoler.

15.2 Verneting skal være i Oslo, språket i tvistesaken skal være norsk, og norsk lov skal anvendes.